پایه ستون سنگی

ستون های سنگی در بناهای تاریخی ونمونه های قدیمی همیشه به عنوان زیباترین ها یاد میشود صنایع سنگ دیجیتال سنگ زیباترین پایه ستون ها را طراحی و اجرا کرده است.