ستون سنگی

ستون ها نمادایستادگی و استقامت هستند ، که بیشتر در قصرها استفاده می شود، اما امروزه در ساختمان های معمولی نیز از آن استفاده می شود.

صنایع سنگ دیجیتال سنگ نمونه های فراوانی ازین هنردست را تولید کرده و در معرض دید عموم قرار داده است.