تاج سنگی

استفاده از هنر دست زیبایی خاصی به ساختمان می بخشد.  تاج های سنگی نمونه ی این زیبایی می باشند برای مثال استفاده تاج در نمای داخلی سنگی ساختمان و نمای بیرونی ساختمان همچنین در درب های ورودی سنگی یا ستونهای سنگی زیبایی ساختمان راافزایش  می دهد.