معرق سنگی

معرق در سنگ دارای استحکام وزیبایی می باشد که از آن می توان در دیوارها و زمین استفاده کرد همانند مکان های تاریخی و زیارتگاهها، استفاده از معرق در نمای داخلی و بیرونی ساختمان زیبایی خاصی را به وجود می آورد.

معرق سنگی باعث زیبایی نمای داخلی ساختمان می شود.

نمونه های اجرا شده از معرق را در زیر مشاهده بفرمایید.