مجسمه سنگی

یاد بود ها و مجسمه ها قسمت مهمی از خاطرات ما را تشکیل میدهند که هیچکس نمیتواند آن را انکار کند.

مجسمه ی سنگی یکی از قدیمی ترین نمونه های تاریخی در جهان می باشد.

مجسمه ی انسان همیشه در جهان به عنوان نمادو یادبود استفاده میشود.

مجسمه ی حیواناتی مانند شیر طرفداران زیادی دارد.