طرح گل در سنگ نمونه ای از دقت و ظرافت این صنعت را نشان می دهد...