سر ستون

سرستون ها که بیشتر با ستون به کار می روند، کار و دقت زیادی برای به وجود آوردن آن توسط مهندسین سنگ ازنا میبرد...