درب های ورودی

در ساختمانها حاشیه ی درب های ورودی یا قاب درب های ورودی را از سنگ و ترکیبی از ستون و سر ستون های زیبای سنگی با طرح های زیبا میتوان استفاده کرد برای مثال درب های ورودی آسانسور و ورودی و خروجی های ساختمان را میتوان از نماهای سنگی استفاده کرد.