پله سنگی

پله های سنگی از دیرباز در ساختمان سازی وجود داشته اند. اما پله هایی همچون پله های قصرها و اماکن دیدنی زیبایی خاصی دارد...