پایه آیفون

پایه آیفون زیبایی خاصی به نمای بیرونی ساختمان ببخشیده و ظاهری یکپارچه با زیبایی سنگ به وجود می آورد. پایه آیفون برای آیفون های تصویری به کارمی رود و ظاهری جدید را به وجود می آورد...