آبنما و فواره

یکی از زیبا ترین و گوشنوازترین صداهای موجود صدای آرامش بخش آب است وهمچنین زیبایی سقوط دانه های آب نمای زیبایی را به وجود می آورد که این زیبایی ها در نمای داخل ساختمان و نمای بیرون آن تاثیر فراوانی دارد. آب نما یا فواره ی سنگی چنین ویژگی را در محیط به وجود می آورد. استفاده از آب نمای سنگی در محیط داخلی خانه آرامش خاصی به محیط می بخشد. نمونه های موجود با نام های آب نمای چندطبقه سنگی ، آب نمای دیواری سنگی، آب نما مجسمه و ... می باشد.