خط و خطوط نمای ساختمانی، پیچیدگی نمای ساختمان به وسیله نمونه های ابزاری صورت میگیرد. نمونه های ابزار هنرو زیبایی خاصی به هر قطعه که بر آن ابزار کار شده است می دهد.